• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o škole

  Názov školyStredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
  Adresa školyKláštorná 2, 065 03 Podolínec
  Telefón+421 52 43 911 30
  E-maildanielalizakova@gmail.com
  WWW stránkahttps://www.soskh.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefóne-mail
  RiaditeľIng. Jozef Goč052/4391130soskh@slnet.sk
  ZRŠMgr. Daniela Lizáková0907077298danielalizakova@gmail.com

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaEva Soltišíková
  pedagogickí zamestnanciPaedDr. Eva Kyšeľová
   Bc. Peter Kačur
  zástupcovia rodičovIng František Kaleta
   Jarmila Kačicová
   Stanislav Richter
  zástupca zriaďovateľaMgr. Štefan Hudaček
   Ing. Michal Zamkovský
   Mgr. Peter Slobodník
  iní (mesto)Mgr. Jaroslav Seman
  zástupca žiakovIveta Čopáková

  § 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
  SídloSpišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie
  Telefón053/4194176
  E-maildsu@kapitula.sk

  § 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

  Činnosť rady školy

  Rada školy

  Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

  1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

  2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

  3. k návrhu zmien v školskom vzdelávacom programe,

  4. k návrhu rozpočtu,

  5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

  6. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia, jej výsledkoch a podmienkach,

  7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

  8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovanému najmenej na dva roky,

  9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Činnosť Pedagogickej rady:

  Pedagogická rada školy zasadala v školskom roku 2022/2023 sedemkrát podľa vopred pripraveného časového harmonogramu.

  1. stretnutie - začiatok školského roka (30.8.2022)

  2. stretnutie - štvrťročná klasifikačná porada (15.11.2022)

  3. stretnutie - polročná klasifikačná porada (25.01.2023)

  4. stretnutie - trištvrťročná klasifikačná porada (17.04.2022)

  5. stretnutie - hodnotenie končiacich žiakov - maturitné skúšky 2023 (17.05.2023)

  6. stretnutie - hodnotenie končiacich žiakov - záverečné skúšky 2023 (14.06.2023)

  7. stretnutie - koncoročná klasifikačná porada (26.06.2023)

  Zo stretnutí sú archivované zápisnice, ktoré v školskom roku 2021/2022 zapisovala PaedDr. Eva Kyšeľová, PhD.

  Na svojich zasadnutiach prerokovala:

  sprievodcu školským rokom 2022/2023,

  organizáciu školského roka 2022/2023

  výchovno-vzdelávacie výsledky študentov za jednotlivé klasifikačné obdobia školského roka.

  dochádzku žiakov

  organizáciu záverečných skúšok,

  vzdelávacie poukazy,

  kultúrne poukazy,

  pedagogciké dozory

  počty žiakov na škole,

  prejednanie správy výchovno-vzdelávacej činnosti,

  hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov,

  naplnenosť jednotlivých odborov,

  čerpanie rozpočtu,

  čerpanie prostriedkov z Študentka n.f.

  lyžiarsky výcvikový kurz,

  komisionálne skúšky - individuálny učebný plán, rozdielové, skúšanie v náhradnom termíne, opravné skúšky

  opatrenia vo výchove - udelené pokarhania a napomenutia,

  plán dovoleniek, čerpanie náhradného voľna,

  návrh na odmeny pre žiakov - výchovno-vzdelávacie výsledky, reprezentácia školy.

  Zaoberala sa:

  externou formou štúdia a štúdia s idividuálnym učebným plánom

  činnosťou záujmového vzdelávania a exkurzií,

  propagáciou školy,

  štátnym vzdelávacím programom,

  školským vzdelávacím programom.

  Ukladá:

  dodržiavať a kontrolovať dodržiavanie vnútorného poriadku školy, hlavne upozorniť žiakov na dochádzku a správanie,

  predmetovým komisiám vypracovať návrhy k školskému vzdelávaciemu programu - doplnenie, nové návrhy, vzájomne si

  hospitovať a pomáhať,

  dôslednejšie pracovať na pedagogickej dokumentácii,

  triednym učiteľom väčšiu spoluprácu s rodičmi žiakov, ktorým bolo udelené výchovné opatrenie (pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy),

  Schválila:

  kritériá na prijímacie pohovory,

  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok,

  plán práce školy,

  počet tried na školský rok 2023/2024,

  komisionálne preskúšanie žiakov,

  výchovné opatrenia žiakom.

  Predmetové komisie a ich predsedovia:

  PK všeobecnovzdelávacie predmety humanitné - PaedDr. Eva Kyšeľová, PhD.

  PK všeobecnovzdelávacie predmety prírodovedné a ekonomické - Ing. Mária Kuzmiaková

  PK pre odbory služieb - kuchár - Mgr. Jana Gerčáková

  PK pre odbory služieb - kaderník, kozmetik a vlasová kozmetika - Mgr. Gabriela Rohaľová

  PK pre stavebno-stolárske odbory- stolár, montér suchých stavieb - Ing. Jaroslav Šalapa

  Študentská rada v školskom roku 2022/2023 nepracovala

  Výchovný poradca

  Výchovným poradcom v školskom roku 2022/2023 bola Mgr. Alena Štefaňáková. Podľa koncoročnej správy výchovného poradcu problémy, ktoré výchovný poradca riešil, sú: porušovanie vnútorného poriadku školy - fajčenie, dochádzka, nepripravenosť na vyučovanie - poruchy učenia; disciplína; osobné problémy žiakov - zlá rodinná situácia, problémy vyplývajúce zo vzťahov.

  Výchovný poradca má zariadenú miestnosť, v ktorej sa môže nerušene rozprávať so žiakmi, prijímať rodičov, konzultovať problémy s kolegami.

  Koordinátor prevencie - Mgr. Jaroslav Sivuľka

  Výchovná komisia pre riešenie problémov a konfliktov - predseda Mgr. Alena Štefaňáková

  Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu - PaedDr. Eva Kyšeľová, PhD.

  Koordinátor ochrany života a zdravia - Mgr. Jaroslav Sivuľka

  § 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 84, chlapcov 40, dievčat 44

  Počet tried: 6


  TriedaPočet žiakovTrideny učiteľmssstolárkuchárkaderníkpodnikanie v remeslách a službách
  I.A15PaedDr. E. Kyšeľová, PhD.4254 
  II.A20Mgr. J. Sivuľka5438 
  III.A9Mgr. G. Rohaľová1  8 
  I.AN20Mgr. A. Štefaňáková    20
  III.EX5Mgr. G. Rohaľová1 31 
  II.AN15Ing. M. Kuzmiaková    15

  § 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pedagogickí zamestnanci: 13 - Ing. Jozef Goč (riaditeľ), Mgr. Daniela Lizáková (zástupkyňa), Bc. Jozef Derevjanik, Mgr. Jana Gerčáková, Bc. Peter Kačur, Ing. Mária Kuzmiaková, Mgr. Mária Kuzmiaková, PaedDr. Eva Kyšeľová,PhD., Mgr. Gabriela Rohaľová, Mgr. Jaroslav Sivuľka, Ing. Eva Sulírová, Ing. Jaroslav Šalapa, Mgr. Alena Štefaňáková (výchovná poradkyňa)

  Nepedagogickí zamestnaci: 3 - Eva Soltišiková (ekonómka), Mária Duračinská (upratovačka), Dana Janická (upratovačka)

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
  TPP133
  DPP00
  Znížený úväzok00
  ZPS00
  Na dohodu00

  § 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov01313
  vychovávateľov000
  asistentov učiteľa000
  spolu01313

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  I.AChémia1
  II.AChémia1
  I.AFyzika1
  I.ANFyzika1
  I.AObčianska náuka1
  I.ATechnológia (sto)2,5
  II.ATechnológia (sto)2,5
  II.APsychológia a spoločenská komunikácia1
  III.APsychológia a spoločenská komunikácia1
  I.ANPsychológia a spoločenská komunikácia1
  II.ANPsychológia a spoločenská komunikácia1
  I.AZdravoveda (kad)1
  II.AZdravoveda (kad)1
  I.APotraviny a výživa2
  II.APotraviny a výživa2
  I.ANAdministratíva a korešpondencia2
  II.ANAdministratíva a korešpondencia2
  I.AMateriály (sto)2
  II.AMateriály (sto)2
  I.AEkonomika1
  II.AEkonomika1
  III.AÚvod do sveta práce1
  I.AVýrobné zariadenia (sto)1
  II.AVýrobné zariadenia1
  I.AZariadenie prevádzok1

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  SOŠ sa v školskom roku 2022/2023 na verejnosti prejavila týmito aktivitami:

  Vzdelávacie akcie

  Výzdoba výkladov kaerníctva a kozmetiky - jesenná,vianočná a veľkonočná výzdoba.

  Športové akcie

  Športových súťaží regionálneho charakteru sa zúčastňujeme pravidelne. Zorganizovali sme stolnotenisový turnaj, lyžiarksy kurz v Litmanovej, hokejbal...

  Iné

  Ak nám to okolnosti dovoľujú, spolupracujeme so samosprávnymi orgánmi mesta. V zimných mesiacoch poskytujeme mestu klzisko pre športové a rekreačné účely. V rámci odbornej praxe spolupracujeme s viacerými poskytovateľmi reštauračných a kaderníckych služieb. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

  Nadštandardnú spoluprácu máme s Kúpeľami Vyšné Ružbachy, kde okrem odbornej praxe stolárov a montérov, v rámci environmentálnych aktivít pravidelne čistíme celý areál. Kúpele nám na oplátku poskytnú 3-4x do roka wellness pre žiakov i pedagógov.

  § 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  V školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do projektov:

  Digitálny žiak

  ZÁKLADNÉ INFO PROJEKTU:

  Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov Slovenskej republiky

  Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenska

  Výška NFP: 65 436 000,00 EUR

  Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl.

  Cieľ projektu: Podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia.

  Výška príspevku na žiaka: 350€

  Cieľová skupina:

  - žiaci prvého ročníka stredných škôl,

  - žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),

  - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe),

  - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.

  POSTUP:

  1. Registrácia na stránke https://digitalnyziak.sk/

  2. Ministrestvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR overia údaje a spracujú žiadosť (trvá to niekoľko dní).

  3. Ak príde správa, že som OPRÁVNENÝ UŽÍVATEĽ na tel. č. uvedené vo formulári si idem vybrať zo zoznamu zmluvných predajných miest v okolí, kde si môžem príspevok uplatniť.

  *pozn.: https://digitalnyziak.sk/predajcovia/

  4. Vyberiem zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky. Nižšie link - ale v skratke sa jedná štandardne o zariadenia typu Notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov.

  https://digitalnyziak.sk/aktuality/na-ktore-zariadenie-si-mozete-prispevok-uplatnit/

  Projekt SELFIE

  V SELFIE sa prostredníctvom prispôsobiteľných dotazníkov zhromažďujú názory študentov, učiteľov a riaditeľov na to, ako sa používajú technológie v škole. Robí sa to prostredníctvom stručných tvrdení a otázok a jednoduchej stupnice súhlasu od 1 do 5. Tvrdenia sa týkajú oblastí, ako je vedenie školy, infraštruktúra, odborná príprava učiteľov a digitálna kompetencia študentov.

  Tento on-line nástroj na sebareflexiu európskych škôl vyvinula Európska komisia v spolupráci s medzinárodným tímom expertovzo škôl, ministerstiev školstva a výskumných ústavov.

  Každý učiteľ, ktorý absolvoval dotazník a splnil podmienky získal notebook. Distribuované budú počas letných prázdnin.

  § 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2022/2023 sme nemali inšpekčnú kontrolu.

  § 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

  Materiálno-technické podmienky

  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

  Škola sa nachádza v 3 budovách, v kláštore redemptoristov, v budove prenajatej od fy. Polyform a budove určenej pre odborný výcvik na Námestí Mariánskom, ktorej správcom je Propopulo. Škola má uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi budov. V týchto budovách sa nachádzajú tieto učebne:

  odborné učebne - 3 (2 počítačové, 1 cvičná kuchynka pre odbor kuchár)

  7 tried

  pracoviská odborného výcviku - 7 (stolárska dielňa strojová, ručná, dielňa pre odbor MSS, kadernícky salón - horný, kadernícky salón - dolný, kozmetický salón a školský bufet)

  telocvičňa - škola nemá vlastnú telocvičňu, vyučovanie prebieha v malej cvičebni v kláštore redemptoristov, v prenajatých v priestoroch - telocvičňa ZŠ v Podolínci, v šklskej posilňovni a na asfaltovom ihrisku v areáli kláštora

  Priestorové podmienky sú postačujúce, okrem telocvične, ktorá nám veľmi chýba. Momentálne máme po všetkých stránkach vyhovujúce priestory.

  Budova kláštora:

  V budove kláštora využívame len športoviská (telocvičňu a vonkajšie ihrisko) a priestory pre odborný výcvik v odbore kuchár (školský bufet).

  Budova fy. Polyform:

  Je to naša hlavná školská budova. Prebieha v nej celé teoretické vyučovanie, nachádzajú sa v nej aj priestory ekonomického úseku, zborovne, kancelárie zástupkyne školy, knižnice, výchovného poradcu, spoločenskej miestnosti pre žiakov, školskej kaplnky, vrátnica a miestnosť pre upravovačky a práčovňa, sklad učebníc a kabinety. Školskú jedáleň nemáme, ale stravujeme sa v školskej jedálni Spojenej školy sv. Klementa Hofbauera vedľa v kláštore redemptoristov.

  Budova na Námestí Mariánskom:

  V budove sa nachádzajú predovšetkým priestory pre odborný výcvik a to dolný a horný kadernícky salón, kozmetický salón, stolárska dielňa a v priľahlom priestore dielňa pre odbor montér suchých stavieb.

  Tu sa nachádza aj priestor na TV a to posilňovňa s priľahlým priestorom pre stolný tenis a sklad lyží.

  Materiálno technické podmienky:

  učebné pomôcky - nemáme dostatok učebných pomôcok na vyučovanie odborných predmetov, v rámci finančných možností sa priebežne dokupujú prevažne z prostriedkov neinvestičného fondu Študentka.

  didaktická technika - v posledných rokoch sme urobili veľký krok smerom dopredu v tejto oblasti. Vo všetkých učebniach sú na pevno zabudované dataprojektory a k ním príslušná inštalácia. Taktiež každá učiteľ má svoj vlastný notebook. Väčšinu z didaktickej techniky sme zakúpili z darov Študentka n.f. V tomto školskom roku vďaka projektu SELFI získal každý učiteľ nový notebook. A v rámci projektu Digitálny žiak aj každý prvák SŠ, ak splnil podmienky.

  knižnica - zrušená, sklad odbornej literatúry

  informačná technika - momentálne máme k dispozícii 2 počítačové učebne, čo plne postačuje našim potrebám. Všetky priestory používané na teoretické vyučovanie sú pokryté wi-fi signálom. Máme zavedený internet aj do všetkých prevádzok odbornej praxe.

  Materiálno technické vybavenie jednotlivých stredísk praktického vyučovania je na dobrej úrovni, aj keď sú tam ešte rezervy. Vybavenie sa postupne dopĺňa podľa potreby a finančných možností.

  § 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Naša škola pôsobí ako neštátny subjekt na poli odborného vzdelávania, čím má možnosť ponúknuť žiakom okrem odborných vedomostí aj duchovnú formáciu. Tým, že sme počtom žiakov malá škola, snažíme sa vytvárať neformálne prostredie pre žiakov, v ktorom by sa dobre cítili, čo je dobrým predpokladom pre pozitívny vývoj žiakov. Snažíme sa zamerať predovšetkým na odbornosť vo vyučovaní odborného výcviku a odbornej praxe, aby sme našich absolventov pripravili pre praktický život. Našou silnou stránkou sú dobré výsledky v odbore stolár, kuchár a kaderník. je potrebné nadviazať na nedávnu históriu, keď sme v týchto oblastiach patrili k úspešným školám - súťaže, spolupráca so zahraničím a pod.

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky:

  Slabou stránkou našej školy je, že nemáme zatiaľ vytvorené podmienky na niektoré aktivity napríklad športové, z čoho vyplýva aj slabšie výsledky v konfrontácii s ostatnými školami. Mení sa aj potenciál a možnosti žiakov, žiaci prestávajú mať prirodzený záujem o vyučovanie. Musíme popracovať na vhodnejších metódach motivácie a zapájať žiakov do súťaží, akcií, ktoré podporia ich zvedavosť a záujem.

  § 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 6 - Adrián Trošan, Dominika Zavacká, Peter Talár a Adam Folvarčík. Všetci žiaci úspešne zvládli daný školský rok, Adam Folvarčík úspešne zmaturoval.

  § 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 18

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 11/ dievčat 4

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 12 / počet dievčat 5

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 15/ počet dievčat 6


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

  Prihlášky na SŠ

  V školskom roku 2022/2023 sa žiaci hlásili do školy prostredníctvom elektornických prihlášok ale aj papierových. Mimo prijímacích pohovorov prostredníctvom žiadosti.

  § 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

  Prijímacie skúšky

  Organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

  1. Uchádzač o stredné odborné vzdelávanie (3 -ročné odbory, štúdium ukončené záverečnou skúškou) nekoná prijímaciu skúšku.

  2. Uchádzač o úplné stredné odborné vzdelávanie (štúdium ukončené maturitnou skúškou) koná prijímaciu skúšku.

  3. Ak uchádzač v externom testovaní žiakov deviatych ročníkov základnej školy dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%, nekoná prijímaciu skúšku.

  4. Uchádzač o úplné stredné odborné vzdelávanie môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

  5. Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy

  o 1. termín je 02.05.2022 (pondelok)

  o 2. termín je 09.05.2022 (pondelok)

  6. Termíny zverejnenia zoznamu uchádzačov

  o 18.05.2022

  o 24.06.2022 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka podľa §66 ods. 6 školského zákona

  7. Prijímacia skúška pre uchádzačov o štvorročné odbory pozostáva z týchto častí:

  a) písomná práca zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole, maximálny počet bodov 20

  b) písomná práca z matematiky v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole, maximálny počet bodov 20

  c) praktická časť, maximálny počet bodov 20

  d) doklad o úspešnej účasti na olympiádach a súťažiach, 5 bodov za jeden doklad

  8. Uchádzač bude úspešný na prijímacích pohovoroch ak získa 25 a viac bodov z celkového počtu 75.

  § 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A3668 H montér suchých stavieb 
  I.A3355 H stolár 
  I.A6445 H kuchár 
  I.A6456 H kaderník 
  II.A3668 H montér suchých stavieb 
  II.A6445 H kuchár 
  II.A6456 H kaderník 
  III.A6456 H kaderník 
  III.A3668 H montér suchých stavieb 
  I.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách 
  II.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách 
  III.EX6445 H kuchár 
  III.EX6456 H kaderník 
  III.EX3668 H montér suchých stavieb 

  § 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaADKANJAPCBIOCTOCVMCTBCTCCTSCTTCVCDEJDRTEKLEKO
  I.A 2,29            2,35
  II.A 2,14            2,4
  III.A 2,67             
  I.AN1,442,17         2,44  3,06
  III.EX               
  II.AN2,672,17         1,92  3

  TriedaEOREKRETEFYZGCRGEDGORGSYHOKHVYCHEINFIODKOCKCJ
  I.A   2,5      2,91    
  II.A          2,552,25   
  III.A       2   2   
  I.AN   2,12       1,82   
  III.EX       2       
  II.AN           2   

  TriedaMNZMPCMVSMTSMKTMM2MRQMATMODMTEMSJNABNMLNANNAS
  I.A       2,47 2,91     
  II.A       2,95 2,82     
  III.A         2,88     
  I.AN3,12      2,29       
  III.EX         2     
  II.AN2,5      1,92       

  TriedaNEJOBNOKDPRXODKOVYOSLDPPPVYPSSPČOZPRNPRAPRBPIB
  I.A 2  2,361,71  2,5      
  II.A3,17   2,351,85  2,67    2,6 
  III.A    2,221,89         
  I.AN3,5      3,06   2,76   
  III.EX    21,17  1    2 
  II.AN3,17      2,25   2,17   

  TriedaPSYRSKSVPPSPPPUREGRMKRUJSJLSLKSEVKMMSVYSPRSME
  I.A      1,65 3,24    1,47 
  II.A 1,64    1,15 3    1,3 
  III.A 2    1,44 3,22    1,78 
  I.AN 1,75    1 3,06      
  III.EX 1             
  II.AN 1,33    1,17 3,33      

  TriedaSBNSTKSTOSRJSRZTAJTCKTZBTEATOBTPYTECTLOTEVTČOZ
  I.A 3,52,67        3,12 1,47 
  II.A  2,67        2,45 1,15 
  III.A       2   2,78 1,33 
  I.AN             1 
  III.EX 21    2   1,17   
  II.AN             1 

  TriedaTCOTHUCTUCSUSPUZIVLKVLSVTOVBNZYAZEKZMTZRPZAR
  I.A         4,5   1,67 
  II.A         2,75     
  III.A    2,11          
  I.AN  3,41         2,94  
  III.EX    1        1 
  II.AN  3,33         2,58  

  TriedaZPRZDR
  I.A 2,8
  II.A 2,5
  III.A 2,75
  I.AN  
  III.EX  
  II.AN  

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A17141110040
  II.A20341300220
  III.A921600320
  I.AN16121300000
  III.EX600000000
  II.AN1203900000

  § 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  Na základe normatívneho financovania bol za minulý rok pridelený normatív na školu 360 000€

  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  0€

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  Za vzdelávacie poukazy nám bolo zriaďovateľom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1837€

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Produktívne práce žiakov boli ohodnotené finančnými prostriedkami vo výške 6568€, prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a materiálu, ale aj na rekonštrukčné práce

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Na realizáciu lyžiarskeho výcvikového kurzu sme dostali 808 €.

  Nákup učebníc, kníh 901€

  Študentka n.f. poskytla SOŠ finančné prostriedky vo výške 1632€

  Finančné zdroje nie sú dostatočne postačujúce na prevádzku školy. Máme veľké rezervy v príjmovej oblasti a to predovšetkým v nízkej naplnenosti niektorých tried ( menší počet žiakov = menší príspevok ) nakoľko niektoré odbory sa nám posledné roky nedarí napĺňať podľa našich predstáv. Dostatok finančných prostriedkov je možné zabezpečiť jedine zvyšovaním kvality školy a tak zabezpečiť dostatočný počet žiakov.

  § 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Inovácie v stavebníctve14 Bc. Peter Kačur
  Rozvoj tvorivosti12 Mgr. Gabriela Rohaľová
  Tradičná slovenská kuchyňa8 Mgr. Jana Gerčáková

  § 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca s rodičmi

  Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi (odstrániť problém nepravidelnej dochádzky žiakov na vyučovanie). Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy (www.soskh.sk), edupage školy. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Chceme zorganizovať otvorené dni pre rodičov, aby mali možnosť vidieť svoje dieťa vo všedné dni pri práci - odborný výcvik (s poskytnutím služieb aj iných študijných a učebných odborov - kadernícke, kozmetické služby), v triede pri vyučovaní.

  Záver

  Vypracoval: Ing. Jozef Goč

  V Podolínci, 04.09.2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.08.2023

  Vyjadrenie rady školy

  Vyjadrenie rady školy:

  Rada školy odporúča zriaďovateľovi

  Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie

  s c h v á l i ť

  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec za školský rok 20222/2023

  .........................................................

  Ing. Eva Sulírová

  v zastupení predseda Rady školy

  pri SOŠ sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Stanovisko zriaďovateľa:

  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

  s ch v a ľ u j e/ n e s ch v a ľ u j e

  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach

  v SOŠ sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec za školský rok 2022/2023

  ..........................................................

  PaedDr. Maroš Labuda, riaditeľ DŠÚ