Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Adresa školyKláštorná 2, 065 03 Podolínec
Telefón+421 52 43 911 30
E-mailzastupca@slnet.sk
WWW stránkahttps://www.soskh.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng. Jozef Goč  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 95

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
I.A11
II.A17
III.A3
III.B10
I.AN11
II.AN0
III.EX0

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A  
II.A  
III.A  
III.B  
I.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách 
II.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách 
III.EX  

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPCBIOCTOCVMCTBCTCCTSCTTCVCDEJDRTEKLEKO
I.A 2,18            3,64
II.A 1,5            3,47
III.A 3             
III.B 2,8          1 3,6
I.AN1,822,7         1,91  3,36
II.AN1,732,8         1,93  3,4
III.EX               

TriedaEOREKRETEFYZGCRGEDGORGSYHOKHVYCHEINFIODKOCKCJ
I.A   3,25      2,43    
II.A          22,12   
III.A       2,5   2,47   
III.B           2,3   
I.AN   2,09       1,73   
II.AN           1,87   
III.EX               

TriedaMNZMPCMVSMTSMKTMM2MRQMATMODMTEMSJNABNMLNANNAS
I.A       2,91 2,27     
II.A       2,59 2,58     
III.A         2     
III.B       2,8 1     
I.AN2,7      2,45       
II.AN2,93      2       
III.EX         1     

TriedaNEJOBNOKDPRXODKOVYOSLDPPPVYPSSPČOZPRNPRAPRBPIB
I.A 1,73  2,182,09         
II.A3   2,52,41  3,2    3 
III.A    2,552,14  4      
III.B 1,5   3  3,13      
I.AN1      2,91   3,18   
II.AN2,25      3,2   2,8   
III.EX    21,17  1      

TriedaPSYRSKSVPPSPPPUREGRMKRUJSJLSLKSEVKMMSVYSPRSME
I.A      1,73 3,36    1,18 
II.A 1,56    1,47 3,18    1,76 
III.A 2,75    2 3,4    1 
III.B 1,9    1,3 3    1 
I.AN 1,91    1 2,73      
II.AN 1,2    11,672,93      
III.EX 1             

TriedaSBNSTKSTOSRJSRZTAJTCKTZBTEATOBTPYTECTLOTEVTČOZ
I.A 2,75         2,18 1,36 
II.A  3,2        2,76 1,53 
III.A  3,5    2,86   2,87 1,93 
III.B         3,13 3,1 1 
I.AN             1 
II.AN             1 
III.EX  1        1   

TriedaTCOTHUCTUCSUSPUZIVLKVLSVTOVBNZYAZEKZMTZRPZAR
I.A               
II.A         3     
III.A    3,4          
III.B  3,3            
I.AN  3,36         2,91  
II.AN  3,07         2,53  
III.EX    1,33        1 

TriedaZPRZDR
I.A 2
II.A 1,75
III.A 1,5
III.B 2,5
I.AN  
II.AN  
III.EX 1

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1121710200
II.A17141200160
III.A300003000
III.B1012700000
I.AN1124311000
II.AN000000000
III.EX000000000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Inovácie v stavebníctve13 Bc. Peter Kačur
Rozvoj tvorivosti13 Mgr. Gabriela Rohaľová
Tradičná slovenská kuchyňa21 Mgr. Jana Gerčáková

Záver

Vypracoval: Ing. Jozef Goč

V Podolínci, 17. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: