• Záverečná skúška

    • Informácie

    • Podľa § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného
     obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto:

     a. Riadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 12. júna 2024 do
     28. júna 2024.
     Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou,
     praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 12. júnom, najskôr však vo februári
     školského roka 2023/2024.

     b. Mimoriadny termín skúšobného obdobia na konanie záverečnej skúšky sa určuje od
     16. septembra 2024 do 27. septembra 2024 alebo od 3. februára 2025 do 14. februára 2025.

      

     § 73 ods. 3 - záverečná skúška sa člení na teoretickú časť a praktickú časť

     Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.
     V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme. Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci učiteľa odborných predmetov a majstra odbornej výchovy. Na teoretickú časť záverečnej skúšky sa určuje najmenej 25 tém.
     Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 15 minút až 30 minút.
     Teoretická časť záverečnej skúšky sa organizuje tak, aby ju žiak ukončil v jednom dni. V jednom dni možno jednou skúšobnou komisiou pre záverečnú skúšku vyskúšať najviac 30 žiakov.
     V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky sa vypracúvajú v spolupráci majstra odbornej výchovy a učiteľa odborných predmetov. Na praktickú časť záverečnej skúšky sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru vzdelávania 1 téma až 15 tém zohľadňujúce činnosti, na ktorých výkon sa žiak pripravuje.
     Praktická časť záverečnej skúšky trvá najviac 24 hodín. V odboroch vzdelávania, v ktorých si to charakter záverečnej skúšky vyžaduje, môže praktická časť záverečnej skúšky trvať najviac 4 týždne.
     Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo ako skupinová. Na praktickej časti záverečnej skúšky možno používať učebné pomôcky uvedené v zadaní.
     Pri konaní praktickej časti záverečnej skúšky sa za jednu hodinu praktickej časti záverečnej skúšky považuje čas 60 minút.
     Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť.
     Témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca 2023.


     Hodnotenie záverečnej skúšky:

     prospel s vyznamenaním: ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 1 (výborný) a z teoretickej časti záverečnej skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný)

     prospel veľmi dobre: ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný) a z teoretickej časti skúšky klasifikačný stupeň horší ako 2 (chválitebný); 

     prospel: ak žiak nemá na záverečnej skúške z praktickej časti a teoretickej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).

     neprospel: ak žiak má na záverečnej skúške z niektorej časti klasifikačný stupeň 5 (nedostatočný).