• Študentka n.f.

     • Účel fondu

     • Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je:

       

      1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, najmä:

      - organizovaním a financovaním aktivít zameraných na duchovnú formáciu žiakov a zamestnacov školy; 

      2. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä:

      - organizovaním a financovaním súťaží, výstav, kurzov, zameraných na rozvoj tvorivosti žiakov a propagáciu školy;

      - zabezpečovaním domácej a zahraničnej praxe žiakov i pedagogických pracovníkov SOŠKH;

      - materiálnou podporou školy;

      - inými činnosťami vhodnými pre rozvoj školy.

       

      Tí, ktorí nás chcú podporiť, môžu poslať finančný príspevok na číslo účtu Študentka n.f.:

      VÚB IBAN: SK20 0200 0000 0017 1683 2851