• Účel fondu

    • Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je:

     1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, najmä:

     • organizovaním a financovaním aktivít zameraných na duchovnú formáciu žiakov a zamestnacov SOŠ sv. Klementa Hofbauera v Podolínci a Špeciálnej základnej školy internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci (ďalej SOŠKH, resp. ŠZŠIKH); 
                2. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, najmä:
     • organizovaním a financovaním súťaží, výstav, kurzov, zameraných na rozvoj tvorivosti žiakov a propagáciu škôl;
     • zabezpečovaním domácej a zahraničnej praxe žiakov i pedagogických pracovníkov SOŠKH;
     • materiálnou podporou škôl (SOŠKH a ŠZŠIK);
     • materiálnou podporou prázdninovej činnosti detí s nariadenou ústavnou výchovou zo školy ŠZŠIKH;
     • inými činnosťami vhodnými pre rozvoj obidvoch škôl.

     Tí, ktorí nás chcú podporiť, môžu poslať finančný príspevok na číslo účtu Študentka n.f.:

     VÚB   SK20 0200 0000 0017 1683 2851