• Vzdelávací program

 • 3355 H stolár (od 2013/2014)

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.
  Jazyk a komunikácia
  Slovenský jazyk a literatúra 1,51,51,5 4,5
  Cudzí jazyk 332 8
  Človek a príroda
  Fyzika 1 1
  Človek a spoločnosť
  Občianska náuka 1 1
  Človek a hodnoty
  Rímskokatolícke náboženstvo 111 3
  Matematika a práca s informáciami
  Matematika 11 2
  Informatika 11 2
  Zdravie a pohyb
  Telesná výchova 122 5
  Teoretické vzdelávanie
  Ekonomika 11 2
  Úvod do sveta práce 1 1
  Technológia 2,52,53 8
  Odborné kreslenie 222,5 6,5
  Materiály 221,5 5,5
  Výrobné zariadenia 11 2
  Praktická príprava
  Odborný výcvik 151517,5 47,5


  © aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.12.2023