3355 H stolár (od 2013/2014)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,51,51,5 4,5
Cudzí jazyk 332 8
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a hodnoty
Rímskokatolícke náboženstvo 111 3
Matematika a práca s informáciami
Matematika 11 2
Informatika 11 2
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 122 5
Teoretické vzdelávanie
Ekonomika 11 2
Úvod do sveta práce 1 1
Technológia 2,52,53 8
Odborné kreslenie 222,5 6,5
Materiály 221,5 5,5
Výrobné zariadenia 11 2
Praktická príprava
Odborný výcvik 151517,5 47,5


© aScAgenda 2023.0.1413 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2023