• Informácie

    • Zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

     (výťah, informácie pre náš typ školy)

     § 74 - Maturitná skúška

     Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

     Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardami. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.

     Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

     Poradie jednotlivých častí MS:

     externá časť maturitnej skúšky (test - NÚCEM) a písomná forma internej časti (sloh)

     praktická časť odbornej zložky

     úspešné ukončenie štúdia

     interná časť maturitnej skúšky (túto časť MS môže žiak vykonať až vtedy, ak absolvoval predchádzajúce časti)

     Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

     Maturitnú skúšku z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovni jazykovej náročnosti Spoločného európskeho rámca (B1, B2, gymnazisti od MS 2012 len z B2,  žiaci SOŠ si môžu vybrať úroveň B1)

      

     § 75 - Prihlásenie na maturitnú skúšku

     Žiak posledného ročníka do 30.septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil (prepísané tlačivo). Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

     Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch (pobyt v zahraničí, zdravotný stav) povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.

      

     § 76 - Externá a interná časť maturitnej skúšky

     Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM - www.nucem.sk). Písomnú formu internej časti tvorí písomná úloha (sloh), témy zostavuje takisto NÚCEM. Externá časť i písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní EČ MS a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ MS koná.

     EČ MS a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

     Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať aj formou

     ústnou

     praktickou

     predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu

     obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce

     realizácie a obhajoby experimentu

     kombinácie uvedených foriem

     Interná časť maturitnej skúšky je verejná okrem jej písomnej formy.

     Žiak môže vykonať v jeden deň internú časť maturitnej skúšky (okrem písomnej a praktickej časti) najviac z troch predmetov v priebehu najviac piatich pracovných dní.

     Žiak vykoná maturitnú skúšku v jazyku , v ktorom sa predmet vyučoval.

     Pred začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy sa žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku (tzv. akademický týždeň).

      

     § 77  Termíny konania maturitnej skúšky

     Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka. 

     Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí ministerstvo školstva. Termíny internej časti určuje na návrh riaditeľa školy krajský školský úrad (pre nás v Prešove).

     Mimoriadne skúšobné  obdobie slúži žiakom na vykonanie náhradnej maturitnej skúšky alebo opravnej maturitnej skúšky. Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru.