• Možnosti štúdia

     • Základné informácie

     • SOŠ KH poskytuje štúdium

      1. v 3-ročných študijných odboroch

      3355 H stolár 

      3668 H montér suchých stavieb 

      6456 H kaderník

      6445 H kuchár 

      - denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške,

      - podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,

      - externé štúdium (1 rok) je možné len v prípade, že uchádzač potrebuje získať "ďalší" výučný list, t.j., že už má absolvované iné stredoškolské (resp. vysokoškolské) štúdium,

      - umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy.

       

      2. v 4-ročných študijných odboroch

      6446 K kozmetik - vizážista

      - denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške,

      - podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, 

      - externé štúdium neposkytujeme,

      - umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy.

       

      3. v 2-ročných študijných nadstavbových odboroch

      6403 L podnikanie v remeslách a službách 

      - denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúše,

      - podmienka prijatia: úspešné ukončeniu príslušného trojročného učebného odboru, 

      - možnosť štúdia s individuálnym učebným plánom, resp. externé štúdium (2 roky).

       

       

      AKTUÁLNE FOTO NAŠICH ŠTUDENTOV PREZENTUJÚCE PONÚKANÉ ODBORY: