• Dejepis - 1. ročník štvorročné štúdium

    •  

     Predmet

     Dejepis

     Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu

     64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Stravovanie a stravovacie služby, Kozmetika a kozmetické služby

     Kód a názov učebného odboru ŠkVP

     6445 4 00 kuchár,

     6446 4 00 kozmetik

     Časová dotácia

     33 hodín ročne

     Ročník

     1. ročník

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie  – ISCED 3A

     Forma štúdia

     denná

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

      

      

      

     Charakteristika predmetu

      

     Dejepis spolu s náboženstvom a občianskou náukou patrí do vzdelávacieho okruhu Človek, hodnoty a spoločnosť. Všetky tieto samostatné predmety vo svojich  integratívnych vzťahoch predstavujú jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V dejepise si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej spoločnosti.

      

     Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti, pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

      

     Dejepis sa bude vyučovať v prvom ročníku štvorročných študijných odboroch, jednu hodinu do týždňa, spolu za rok 33 hodín. Nadväzuje na poznatky zo základnej školy, žiaci si dotvárajú svoje historické poznanie a vnímanie. Významne k tomu prispievajú aj poznatky zo slovenského jazyka  a literatúry, občianskej náuky či náboženstva. Celým dejepisom sa bude vinúť myšlienka – „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený prežiť ju znova“. Vzdelávací okruh tvorí učivo zo slovenských a všeobecných dejín. Je vyberané tak, aby žiaci mohli lepšie porozumieť súčasnosti, preto sa hlavný dôraz kladie na najnovšie dejiny až do súčasnosti. Zo všeobecných dejín je zaradené do dejepisu to, čo znamenalo významnú zmenu s veľkým dosahom (svetovým alebo európskym), ďalej to, čo výrazne ovplyvnilo naše dejiny a takisto to, čo patrilo k základnému „kultúrnemu vybavenie“ človeka dnešnej doby.

     Hlavnými tematickými časťami predmetu sú:

      

     • Prečo sa učíme dejepis?                                                    /3 hodiny/
     • Ako sa žilo Slovákom v stredoveku                                 /4 hodiny/
     • Na ceste k novoveku                                                         /2 hodiny/
     • Premeny spoločnosti v 17. až 19. storočí                        /6 hodín/
     • Slovensko a prvá svetová vojna                                      /4 hodiny/
     • Československá republika                                                /3 hodiny/
     • Slovensko a druhá svetová vojna                                    /5 hodín/
     • Po druhej svetovej vojne                                                  /4 hodiny/
     • Quo vadis, planéta Zem?                                                   /2 hodiny/

     spolu 33 hodín

      

      

     Dejepis sa bude vyučovať v klasických učebniach (celá trieda, spojené odbory) s využitím audiovizuálnych pomôcok – projektor, DVD prehrávač, CD prehrávač a iné, odborné knihy, obrazový materiál, historické mapy, atlasy... Žiaci budú pracovať s učebnicami Dejepis pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia -  4 diely, budú mať poznámkový zošit formátu A5 linajkovaný. Budú vedení k tomu, aby informácie čerpali z rôznych zdrojov, zhromažďovali ich, porovnávali, triedili, interpretovali, spracovávali do referátov. Raz ročne navštívia nejaké významné historické miesto v regióne (návšteva Staroľubovnianskeho hradu) alebo širšom regióne (napr. návšteva koncentračného tábor v Osvienčime).

     Ciele vyučovacieho predmetu

      

     Dejepis ako vyučovací predmet má pri výchove žiaka ako budúceho občana nezastupiteľné miesto. Umožňuje formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov humanizmu a demokracie.

      

     Žiak má:

      

     • uvedomiť si a svojím vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry, pochopiť závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva,
     • rozvinúť svoj záujem o život spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločného diania,
     • nadobudnúť hrdosť na vlastný národ a porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným národom,
     • pochopiť rôznosť ľudského myslenia a konania a byť schopný prijímať pluralitné názory na vývoj spoločnosti,
     • osvojením si vedomostí z vývinu odboru získať kladný vzťah k svojej budúcej profesii.

      

      

      Historické myslenie žiakov sa formuje najmä týmito prostriedkami:

      

     1. zorientovaním sa v historickom čase,
     2. pochopením príčinno-následných vzťahov vo vývoji spoločnosti,
     3. pochopením kontinuity historického vývoja celostného spoločenstva a nášho miesta v dejinách,
     4. pochopením vývoja konkrétnej spoločnosti, v ktorej žiak žije,  čím sa žiak pripravuje na život v tejto spoločnosti,
     5. rozvíjaním predstáv o konkrétnom živote ľudí v daných historických obdobiach, čím sa rozširujú životné skúsenosti žiaka,
     6. sprístupnením života a prínosu významných osobností v dejinách,
     7. zdôrazňovaním priority všeľudských mravných hodnôt,
     8. uvedomením si vzťahu medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.

      

      

      

     Výchovné a vzdelávacie stratégie

      

     Komunikatívne a sociálno-interakčné stratégie

     • Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému porozumel,
     • vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
     • kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
     • správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.

      

      

     IKT stratégievyužívať pri vyhľadávaní  relevantných informácií

      

     • z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov kombinovaných
     • z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok
     • z odbornej, populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie

      

      

      

     Stratégie kritického myslenia a schopnosti riešiť problémy

      

     historický čas

      

     • zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej postupnosti
     • zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov
     • rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií
     • identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja
     • používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v minulosti

      

     historický priestor

      

     • rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi historickými javmi a procesmi
     • vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, národných, globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi nimi
     • chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, sociálnej organizácie a kultúry
     • chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom
     • chápať úlohu osobností v dejinách

      

     historické fakty, udalosti, javy a procesy

      

     • vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces
     • charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich znakov
     • určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov
     • vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, civilizácií, kultúr
     • objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch
     • charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
     • určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, každodenný život

      

      

     Stratégie rozvoja osobnosti aplikovať ich

      

     • v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňov - stopách po minulosti
     • pri vymedzovaní predmetu skúmania
     • pri analyzovaní štruktúry problému
     • pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok
     • pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť
     • pri myslení v alternatívach
     • pri vytvorení plánu skúmania
     • pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania
     • pri vytváraní záznamu zo skúmania
     • pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty
     • pri vyberaní informácií
     • pri organizovaní informácií
     • pri  porovnávaní informácií
     • pri rozlišovaní informácií
     • pri  zaraďovaní informácií
     • pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
     • pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu
     • pri zoradení výsledkov
     • pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného
     • pri určovaní podstatného, kľúčového
     • pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
     • pri vyhodnocovaní správnosti postupu
     • pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio)

      

      

     Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.        

      

      

     Stratégia vyučovania

      

     Názov tematického celku

     Stratégia vyučovania

     Metódy

     Formy práce

     Prečo sa učíme dejepis?

     Motivačné – usmerňujúce záujem o učenie: motivačné rozprávanie, rozhovor, demonštrácia

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Ako sa žilo Slovákom v stredoveku

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Na ceste k novoveku

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Premeny spoločnosti v 17. až 19. storočí

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Slovensko a prvá svetová vojna

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Československá republika

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Slovensko a druhá svetová vojna

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál, DVD

     Po druhej svetovej vojne

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál

     Quo vadis, planéta Zem?           

     Expozičné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, samostatné štúdium, fixačné metódy - opakovanie

     Frontálna výučba.

     Frontálna a individuálna práca žiakov. Skupinová práca žiakov. Práca s knihou, obrazový materiál, návšteva kultúrnej pamiatky, DVD

      

     Učebné zdroje

      

      

     Názov tematického celku

     Odborná literatúra

     Didaktická technika

     Materiálne výučbové prostriedky

     Ďalšie zdroje

     Prečo sa učíme dejepis?

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 1. časť Od praveku k novoveku; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     rodinné albumy

     Ako sa žilo Slovákom v stredoveku

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 1. časť Od praveku k novoveku; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     obrazový materiál

     Na ceste k novoveku

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 2. časť Od praveku k novoveku; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     zemepisná mapa sveta

     Internet,

     obrazový materiál

     Premeny spoločnosti v 17. až 19. storočí

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 2. časť Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848 - 1849; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     obrazový materiál

     Slovensko a prvá svetová vojna

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 3. časť Slovensko a svet v rokoch 1849 - 1939; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     obrazový materiál, Milo Urban: Živý bič

     Československá republika

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 3. časť Slovensko a svet v rokoch 1849 - 1939; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     obrazový materiál

     Slovensko a druhá svetová vojna

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 4. časť Od 2. svetovej vojny k dnešku; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     DVD, obrazový materiál

     Po druhej svetovej vojne

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 4. časť Od 2. svetovej vojny k dnešku; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     obrazový materiál

     Quo vadis, planéta Zem?    

     Fremal, Karol a kol.: Dejepis pre stredné odborné školy a odborné učilištia, 4. časť Od 2. svetovej vojny k dnešku; časopis Historická revue

     Dataprojektor, PC, meotar, školská tabuľa

     historická mapa

     DVD, obrazový materiál

      

     005_dejepis_4.doc