Plán práce

na školský rok 2018/2019

Základné identifikačné údaje

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci bola zriadená zriaďovacou listinou Biskupského úradu v Spišskom Podhradí SOŠ po zaradení školy do siete MŠ SR 1.9.1992. 16 rokov fungovala pod názvom stredné odborné učilište, ale v septembri 2008 sa premenovala na strednú odbornú školu.

Základným zámerom zriadenia školy bolo obnovenie tradície katolíckeho stredného školstva (výchova mládeže v katolíckom duchu) v historickej budove kláštora v Podolínci, v ktorej od roku 1642 do roku 1918 vyvíjalo svoju bohatú činnosť piaristické gymnázium. SOŠ zabezpečuje prípravu učňov na výkon povolaní a odborných činností zodpovedajúcich príslušným učebným odborom. Toto štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. V študijných odboroch pripravuje SOŠ študentov na výkon náročnejších povolaní, hlavne technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru. Toto štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Ďalej zabezpečuje rekvalifikáciu občanov na profesie podľa učebných a študijných odborov zaradených v sieti a podľa požiadaviek úradov práce, fyzických a právnických osôb.

Štatutárnym orgánom Strednej odbornej školy sv. Klementa Hofbauera je riaditeľ menovaný zriaďovateľom, ktorý je oprávnený navonok zastupovať organizáciu voči tretím osobám vo všetkých veciach.

V SOŠ sú zriadené úseky teoretického vyučovania, praktického vyučovania a úsek hospodársko-ekonomických činností. Do školských priestorov počítame časť budovy kláštora redemptoristov, časť budovy firmy Polyform, susediacu budovu, v ktorej sa nachádza školský bufet, kadernícke salóny, kozmetický salón a školské dielne nachádzajúce sa Na mariánskom námestí v Podolínci.

Činnosť SOŠ sa riadi platnými predpismi a zákonmi týkajúcich sa stredných škôl, príspevkových organizácií a Zákonníka práce. Všetci zamestnanci i žiaci SOŠ sú povinní dodržiavať predpisy bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, zúčastňujú sa pravidelných preškoľovaní. Okrem všeobecne platných predpisov sa na SOŠ uplatňujú aj interné smernice.


Názov školyStredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Adresa školyKláštorná 2, 065 03 Podolínec
Telefón+421 52 43 911 30
E-mailzastupca@slnet.sk
WWW stránkawww.soskh.sk
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľIng. Jozef Goč052/4391130jozef.goc@slnet.sk
ZRŠMgr. Daniela Lizáková0907077298zastupca@slnet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaEva Soltišíková
pedagogickí zamestnanciBc. Jozef Derevjanik
 Bc. Peter Kačur
zástupcovia rodičovIng. Damian Pajer
 Irena Tišáková
 Veronika Pompová
zástupca zriaďovateľaDr.ICLic. Ján Stašák
 Ing. Michal Zamkovský
 Mgr. Róbert Režný
iní (mesto)Ing. Daniel Marhefka
zástupca žiakovBranislav Mamrilla

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK všeobecnovzdelávacích predmetov humanitnýchPaedDr. Eva Kyšeľová, PhD.RMK, SJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, OBN, RSK 
PK všeobecnovzdelávacích predmetov prírodovedých a ekonomickýchIng. Ľubomíra KseňákováMAT, CHE, FYZ, INF, TEV, EKO, UCT, ADK, ZMT, MNZ, DDP, PRN, USP, PRX 
PK pre odbory služieb - kuchárMgr. Jana GerčákováPVY, TEC, STO, TOB, OVY, CTC 
PK pre odbory služieb - kaderník a kozmetikMgr. Gabriela RohaľováMTE, TEC, ODK, OVY, DER, ZDR, CTC 
PK pre stavebno-stolárske odboryIng. Michal KormaníkODK, MTE, TEC, OVY, VBN, TZB, GSY, SME, TLO, PIB, KOC, VTO 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
Ing. Jozef GočRiaditeľ  
Mgr. Daniela LizákováZástupkyňa riaditeľa  
Mgr. Jana GerčákováMajsterka odbornej výchovy  
Bc. Peter KačurMajster odbornej výchovy  
Ing. Michal KormaníkUčiteľ  
Ing. Ľubomíra KseňákováUčiteľkaII.AN 
Mgr. Mária KuzmiakováUčiteľkaI.B 
Ing. Mária KuzmiakováUčiteľkaI.A 
PaedDr. Eva Kyšeľová,PhD.UčiteľkaII.A 
Mgr. Gabriela RohaľováUčiteľka  
Mgr. Vjačeslava SabováUčiteľka  
Mgr. Jaroslav SivuľkaUčiteľIII.A 
Mgr. Alena ŠtefaňákováUčiteľkaI.AN 
Eva SoltišíkováEkonómka  
Mária DuračinskáUpratovačka  
Danka JanickáUpratovačka  
Mária LeščinskáUpratovačka  

Údaje o počte žiakov

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A21 
I.B12 
II.A15 
III.A19 
I.AN15 
II.AN10 
III.EX7 

Organizácia školského roka

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

Školské vyučovanie sa začína ... . septembra 2018.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne ... . septembra 2018.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr ... . januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 a končí sa 28. júna 2019.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr ... . júna 2019.


PrázdninyTermín prázdnin
jesenné 
vianočné 
polročné 
jarné 

Kalendár akcií školy

DátumNázovPre koho (účastníci)Organizuje (zodpovednosť)

Kalendár porád

TermínČasDruh porady

SWOT analýza

Silné stránky školy

Slabé stránky školy

Príležitosti

Hrozby

Projekty

Názov projektu: .....

Cieľ: .....

Zodpovedná osoba: .....

Termín: .....

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
Inovácie v stavebníctveIng. Michal Kormaník
Rozvoj tvorivostiMgr. Gabriela Rohaľová
Tradičná slovenská kuchyňaMgr. Jana Gerčáková

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné   
Adaptačné   
Aktualizačné   
Inovačné   
Špecializačné   
Kvalifikačné   

Záver

Vypracoval: Ing. Jozef Goč

V Podolínci, 11. októbra 2018

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: