• Čo ponúkame?

    • Stredná odborná škola sv. Klmenta Hofbauera poskytuje štúdium:

     1.       v 3-ročných učebných odboroch

     smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške

     podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

     3355 H stolár (chlapci, dievčatá) 

     3668 H montér suchých stavieb (chlapci) 

     6456 H kaderník (dievčatá, chlapci) 

     6445 H kuchár (chlapci, dievčatá)

      smiley externé štúdium (1 rok) je možné len v prípade, že uchádzač potrebuje získať "ďalší" výučný list, t.j., že už má absolvované iné stredoškolské (resp. vysokoškolské) štúdium

     smiley umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

      

     2.        v 4-ročných študijných odboroch

     smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

     podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

      6445 K kuchár (chlapci i dievčatá)

     6446 K kozmetik (dievčatá)

      smiley externé štúdium neposkytujeme

     smiley umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

      

     3.        v 2-ročných študijných nadstavbových odboroch

     smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúše

     podmienka prijatia: úspešné ukončeniu príslušného trojročného učebného odboru 

     6403 L podnikanie v remeslách a službách 

     6426 L vlasová kozmetika

     6421 L spoločné stravovanie

     3659 L stavebníctvo 

      smiley externé štúdium (2 roky) poskytujeme vo všetkých nadstavbových odoboroch, bližšie informácie v zložke externé štúdium

      

               prihláška na denné i externé štúdium