• Základné informácie

     • Čo ponúkame?

     • Stredná odborná škola sv. Klmenta Hofbauera poskytuje štúdium:

      1.       v 3-ročných učebných odboroch

      smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške

      podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

      3355 H stolár (chlapci, dievčatá) 

      3668 H montér suchých stavieb (chlapci) 

      6456 H kaderník (dievčatá, chlapci) 

      6445 H kuchár (chlapci, dievčatá)

       smiley externé štúdium (1 rok) je možné len v prípade, že uchádzač potrebuje získať "ďalší" výučný list, t.j., že už má absolvované iné stredoškolské (resp. vysokoškolské) štúdium

      smiley umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

       

      2.        v 4-ročných študijných odboroch - neplatí pre každý školský rok

      smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške

      podmienka prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy 

       6445 K kuchár (chlapci i dievčatá)

      6446 K kozmetik (dievčatá)

       smiley externé štúdium neposkytujeme

      smiley umožňujeme štúdium podľa individuálneho učebného plánu, ktoré vyplýva zo zákonnej povinnosti (materstvo, choroba...), resp. individuálneho posúdenia riaditeľa školy

       

      3.        v 2-ročných študijných nadstavbových odboroch

      smiley denné štúdium, doklady o získanom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúše

      podmienka prijatia: úspešné ukončeniu príslušného trojročného učebného odboru 

      6403 L podnikanie v remeslách a službách 

       smiley možnosť štúdia s individuálnym učebným plánom, resp. externé štúdium (2 roky)