• Študijné odbory

     • Kuchár

     • Názov školského vzdelávacieho programu: Stravovanie a stravovacie služby

      Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

      Kód a názov učebného odboru: 6445 K kuchár (od septembra 2012), 6445 4 kuchár

      Stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných škôl

      Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška

      Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o maturitnej skúške

      Doklad o získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list

      Možnosti pracovného uplatnenia: Absolvent nájde uplatnenie v stravovacích zariadeniach ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ

      Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu

       

      Charakteristika vzdelávacieho programu (profil absolventa): Odborné vzdelanie tejto skupiny odborov (64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II) vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu a spoločného stravovania, starostlivosti o vzhľad človeka a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym povolaniam. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi. Vzdelávacie oblasti odbornej zložky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre všetky odbory tejto skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu. Predstavujú teda povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. Teoretické vzdelávanie vedie žiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov trhovej ekonomiky, podnikových činností, účtovníctva a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti zo základov podnikania a manažmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Umožní žiakom získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiaci získajú v teoretickom a praktickom vyučovaní. Absolvent študijného odboru 6445 kuchár má:

      • poznatky o surovinách, nápojoch a technológiách ich výroby, vie vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín a tovarov;
      • poznatky o zásadách organizácie prevádzky, vie vykonávať výpočty pri kalkulácii jedál a nápojov;
      • poznatky o zásadách uplatňovania gastronomických pravidiel;
      • schopnosť ovládať predpisy o HACCP, vie používať pracovné nástroje, zariadenia a ostatný inventár;
      • schopnosť ovládať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
      • poznatky o receptúrach a technologických postupoch bežných a náročných jedál, vie deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov, vie používať polotovary;
      • poznatky z techniky obsluhy, ovláda techniku expedície a estetickú úpravu jedál a iné...

      Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie sa uplatňuje podľa platných právnych predpisov a schválených ŠkVP.