• Nadstavbové odbory

     • Podnikanie v remeslách a službách

     • Názov školského vzdelávacieho programu: Podnikanie

      Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

      Kód a názov učebného odboru: 6403 L podnikanie v remeslách a službách (od septembra 2012), 6403 4 podnikanie v remeslách a službách

      Stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

      Dĺžka štúdia: 2 roky

      Forma štúdia: Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných odborov (denná i externá)

      Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška

      Doklad o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii: Vysvedčenie o maturitnej skúške

      Možnosti pracovného uplatnenia: Absolvent nájde uplatnenie v remeslách a službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ

      Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu

       

      Charakteristika vzdelávacieho programu (profil absolventa): Odborné vzdelanie tejto skupiny odborov (64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II) vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu a spoločného stravovania, starostlivosti o vzhľad človeka a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym povolaniam. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi. Vzdelávacie oblasti odbornej zložky vzdelávania vymedzujú učivo spoločné pre všetky odbory tejto skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu. Predstavujú teda povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. Teoretické vzdelávanie vedie žiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov trhovej ekonomikypodnikových činností, účtovníctva pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti zo základov podnikania manažmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Umožní žiakom získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiaci získajú v teoretickom a praktickom vyučovaní. Absolvent študijného odboru 6403 podnikanie v remeslách a službách má:

      • poznať základné ekonomické pojmy, správne a aktívne ich používať, chápať príčiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov;
      • poznať podstatu a princípy výrobného podniku, podniku služieb a podnikateľskej činnosti;
      • poznať podstatu a princípy finančného hospodárenia;
      • poznať základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, vie viesť základnú účtovnú evidenciu prevádzky a využívať na jej spracovanie výpočtovú techniku;
      • poznatky o základných právnych normách;
      • poznatky z manažmentu;
      • odborné predpoklady k vytvoreniu podnikateľského plánu;
      • vie organizovať prácu, riadiť menší kolektív pracovníkov, vykonávať pracovné činnosti a koordinovať prácu v tíme...

      Teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie (odborná prax) sa uplatňuje podľa platných právnych predpisov a schválených ŠkVP.