• Externé štúdium

     • Základné informácie

     • Externé štúdium poskytujeme (pozor! od septembra 2012 sa zmenilo označovanie kódov učebných a študijných odborov):

      yes v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odboroch aktuálnych pre daný školský rok, hlavne v odbore 6403 4 (nový kód pre žiakov, ktorí začali študovať v septembri 2012 - 6403 L) podnikanie v remeslách a službách. Ak je dostatočný zájem, tak aj  v ostatných dvojročných nadstavbových odobroch, a to: 6426 4 (nový kód 6426 L) vlasová kozmetika; 6421 4 (6421 L) spoločné stravovanie; 3659 4 (3659 L) stavebníctvo

      nadväznosť štúdia pozri nižšie

      yes a v jednoročnom štúdiu, ktorého cieľom je získať "ďalší" výučný list, t.zn., že žiak už má ukončené iné stredoškolské vzdelanie (sú to často uchádzači aj s vysokoškolským vzdelaním, ktorým chýba výučný list v danom odbore, napr. majstri odbornej výchovy), odbory: 

      6445 2 (6445 H) kuchár6456 2 (6456 H) kaderník

      v ostatných učebných odobroch (3355 2 (3355 H) stolár, 3668 2 (3668 H) montér suchých stavieb) len vo výnimočných prípadoch - konzultácia s riaditeľom školy


       

      Všeobecné podmienky prijatia pre externé nadstavbové štúdium:

       ukončené  3-ročné štúdium v učebnom odbore (predložiť doklady - vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list)

      yes vyplnenú, podpísanú a lekárom potvrdenú prihlášku na štúdium  

      podnikanie v remeslách a službách:   009_2010_prihlaska_nadstavba.pdf                                                

      stavebníctvo - výroba stavieb:  011_Prihlaska_stavebnictvo.pdf

      prihlášky sa zvyčajne odovzdávajú do konca mája, ale najväčší záujem o štúdium prepuká koncom augusta, takže prihlášky je možné podať do 5. - 10. septembra aktuálneho školského roka. Vyučovanie sa spravidla začína 10. septembra, takže neskorší termín už nie je možný. 

      kontakt: 052/43 911 30

      e-mail: zastupca@slnet.sk

      yes vyplnený dotazník (prepíšte si len aktuálny školský rok)  029_Dotaznik.doc

      yes za štúdium sa pripláca formou finančného daru do Študentka n.f., výška na jeden školský rok je stanovená na 200€, platí sa priamo v pokladni n.f. Študentka alebo na jej účet s poznámkou o odosielateľovi (môže sa platiť aj po častiach, napr. polrok, záväzná je prvá splátka 70 € pri nástupe do školy)

       

      Prehľad nadväznosti štúdia

       podnikanie v remeslách a službách - v tomto odbore si môže urobiť maturitu absolvent 3-ročného učebného odboru:

      2439 2 00 lakovník; 3146 2 01 tkáč - plošné textílie; 3148 2 gubár; 3151 2 pletiar; 3152 2 01 krajčír - pánske odevy; 3152 2 02 krajčír - dámske odevy; 3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov; 3250 2 remenár sedlár; 3251 2 02 kožušník - šitie a oprava kožušinových výrobkov; 3274 2 07 obuvník - výroba zvrškov a spodkov; 3274 2 08 obuvník - výroba spodkov3355 2 stolár; 3356 2 spracovateľ prírodných pletív; 3370 2 čalúnnik; 3661 2 murár; 3663 2 tesár; 3664 2 železobetonár; 3665 2 štukatér; 3668 2 montér suchých stavieb; 3672 2 kamenár; 3673 2 kachliar; 3675 2 maliar; 3676 2 izolatér; 3678 2 inštalatér; 3679 2 sklenár; 3680 2 podlahár; 3684 2 strechár; 3688 2 kominár; 6424 2 manikér-pedikér; 6428 2 komerčný pracovník; 6444 2 čašník, servírka; 6445 2 kuchár; 6451 2 aranžér; 6452 2 fotograf; 6453 2  knihár; 6456 2 kaderník; 6460 2 predavač; 6475 2 technicko-administratívny pracovník; 6489 2 hostinský, hostinská; 8541 2 umelecký kováč a zámočník; 8545 2 zlatnik a klenotník; 8551 2 umelecký štukatér; 8555 2 umelecký rezbár; 8557 2 umelecký stolár; 8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér; 8564 2 umelecký smaltér; 8571 2 umelecká vyšívačka; 8572 2 umelecká čipkárka; 8573 2 umelecký keramik; 8576 2 umelecký parochniar a maskér; 8582 2 umelecký krajčír

      Od septembra 2012 platia zmenené a nové odbory: 2432 H puškár, 2435 H 01 klampiar - strojárska výroba, 2435 H klampiar - stavebná výroba, 2439 H lakovník, 2439 H hodinár, 2487 H 01 autoopravár - mechanik, 2487 H 02 autoopravár - elektrikár, 2487 H 03 autoopravár - karosár, 2487 H 04 autoopravár - lakovník; 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika, 2683 H 12 elektrotechnik - automatizačná technika, 2683 H 13 elektromechanik - telekomunikačná technika, 2683 H 14 elektrotechnik oznamovacia a zabezpečovacia technika, 2683 H 15 elektrotechnik úžitková technika; 2738 H 04 operátor sklárskej výroby - maľba skla a keramiky, 2738 H 05 operátor sklárskej výroby - výroba bižutérie a ozdobných predmetov; 2955 H mäsiar, lahôdkar, 2962 H pekár, 2964 H cukrár, 2965 H cukrovinkár pečivár, 2978 H cukrár pekár; 3146 H tkáč, 3151 H pletiar, 3152 H 01 krajčír - pánske odevy, 3152 H 02 krajčír - dámske odevy, 3250 H remenár, sedlár, 3251 H kožušník, 3274 H obuvník; 3355 H stolár, 3370 H čalúnnik; 3473 H 06 plygraf-grafik, 3473 H 07 polygraf-tlačiar, 3473 H 08 polygraf - knihár; 3661 H murár, 3663 H tesár, 3668 H montér suchých stavieb, 3672 H kamenár, 3673 H kachliar, 3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3679 H sklenár, 3680 H podlahár, 3684 H strechár, 3688 H kominár; 4524 H agromechanizátor, opravár, 4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby; 4567 H poľnohospodár pre služby na vidieku, 4569 H viazač - aranžér kvetín, 4571 H záhradník, 4575 H mechanizátor lesnej výroby, 4578 H rybár, 4580 H 02 chovateľ koní a jazdectvo, 4580 H 03 chovateľ - chov oviec; 5371 H sanitár; 6424 H manikér-pedikér, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6451 H aranžér, 6452 H fotograf, 6456 H kaderník, 6460 H predavač, 6475 H technicko-administratívny pracovník, 6489 H hostinský, hostinská, 8541 H umelecký kováč a zámočník, 8545 H zlatník a klenotník, 8551 H umelecký štukatér, 8555H umelecký rezbár, 8557 H umelecký stolár, 8559 H umelecký čalúnnik a dekoratér, 8564 H umelecký smaltér, 8571 H umelecká vyšívačka, 8572 umelecká čipkárka, 8573 H umelecký keramik, 8576 H umelecký parochniar a maskér, 8582 H umelecký krajčír

       vlasová kozmetika - ukončené štúdium v 3-ročnom učebnom odbore: 6456 2 kaderník, od septembra 2012 6456 H kaderník

      yes stavebníctvo - ukončené štúdium v 3-ročnom učebnom odbore: 2435 2 02 klampiar - stavebná výroba; 3355 2 stolár; 3661 2 murár; 3661 2 tesár; 3664 2 železobetonár; 3665 2 štukatér; 3668 2 montér suchých stavieb; 3672 2 kamenár; 3673 2 kachliar; 3675 2 maliar; 3676 2 izolatér; 3678 2 inštalatér; 3679 2 sklenár; 3680 2 podlahár; 3684 2 strechár; 3688 2 kominár

      Od septembra 2012 platia pozmenené odbory: 2435 H 02 klampiar - stavebná výroba; 3355 H stolár; 3661 H murár, 3663 H tesár, 3668 H montér suchých stavieb, 3672 H kamenár, 3673 H kachliar, 3675 H maliar, 3678 H inštalatér, 3679 H sklenár, 3680 H podlahár, 3684 H strechár, 3688 H kominár

      yes spoločné stravovanie - ukončené štúdium v 3-ročnom učebnom odbore: 2964 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6489 H hostinský, hostinská

       

      Spôsob štúdia

       štúdiumu sa realizuje formou konzultácií a skúšok jeden deň v týždni (štvrtok) podľa stanoveného rozvrhu hodín; tento rozpis je nutné dodržiavať, preto štúdium neodporúčame uchádzačom, ktorí pracujú v zahraničí. Konkrétne informácie pozri v ďalších podstranách.

       

      Všeobecné podmienky prijatia pre jednoročné externé štúdium:

       ukončené stredoškolské (vysokoškolské) vzdelanie, minimálne 3-ročné štúdium v inom učebnom odbore (predložiť doklady: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list)

       hlásiť sa môžete kedykoľvek v priebehu školského roka (s prijatím na najbližší školský rok) - najlepšie telefonicky - alebo osobným kontaktom, podmienkou pre otvorenie ročníka je minimálne 5 - 10 uchádzačov (kontakt pozri vyššie)

      yes za štúdium sa pripláca formou finančného daru do n.f. Študentka, školský rok = 200€

       

      Spôsob štúdia

       študujú sa iba odborné predmety podľa príslušného školského vzdelávacieho programu (formou konzultácií a skúšok, zhruba raz za mesiac), podmienkou vykonania záverečnej skúšky je absolvovať stanovený počet hodín odborného výcviku, čo sa v tejto forme štúdia dokladuje potvrdením o vykonávaní praxe (predpoklad, že uchádzač už pracuje v odbore, v ktorom si potrebuje doplniť odborné vzdelanie)