Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Adresa školyKláštorná 2, 065 03 Podolínec
Telefón+421 52 43 911 30
E-mailzastupca@slnet.sk
WWW stránkawww.soskh.sk
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Jozef Goč   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 108

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A21 
I.B11 
II.A14 
III.A4 
I.AN4 
II.AN0 
III.EX7 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPCBIOCTOCVMCTBCTCCTSCTTCVCDEJDRTEKLEKO
I.A 2,38            3,71
I.B 2,18 2,64       32 3,36
II.A 2            3,29
III.A 2,67             
I.AN4,254         4,25  4,5
II.AN23         2,5  3,5
III.EX               

TriedaEOREKRETEFYZGCRGEDGORGSYHOKHVYCHEINFIODKOCKCJ
I.A   2,75      2,92    
I.B          2,64    
II.A          2,291,5   
III.A           1,53   
I.AN   3,75       4,5   
II.AN           1,5   
III.EX       3       

TriedaMNZMPCMVSMTSMKTMM2MRQMATMODMTEMSJNABNMLNANNAS
I.A       2,71 3     
I.B       2,36 2,33     
II.A       2,43 2,25     
III.A         2,82     
I.AN4,5      4,5       
II.AN2,9      2       
III.EX         2,33     

TriedaNEJOBNOKDPRXODKOVYOSLDDPPVYPSSPČOZPRNPRAPRBPIB
I.A 2,05  2,312,15  2,6      
I.B     1,91  2,88      
II.A1,5   21,21  2      
III.A2   2,442,06  2,57      
I.AN       4,5   4,5   
II.AN3,44  3   3   2,8   
III.EX    1,331,14  1    2 

TriedaPSYRSKSVPPSPPPUREGRMKRUJSJLSLKSEVKMMSVYSPRSME
I.A      1,5233,65    1,81 
I.B      1,18 2,82    1 
II.A 2,07    13,173    1,64 
III.A 2,58    1,4433,88    1,32 
I.AN 3,75    4 4,75      
II.AN 2,2    1 3,4      
III.EX 1,17             

TriedaSBNSTKSTOSRJSRZTAJTCKTZBTEATOBTPYTECTLOTEVTČOZ
I.A 2,432,8        2,43 1,3 
I.B         3,38 2,43 1 
II.A  3        2,67 1,07 
III.A  2,71        2,67 1,35 
I.AN               
II.AN             1 
III.EX  1    2   1   

TriedaTCOTHUCTUCSUSPUZIVLKVLSVTOVBNZYAZEKZMTZRPZAR
I.A             2,2 
I.B               
II.A               
III.A    3,41        3 
I.AN  4,75         4,5  
II.AN  3,1         3,5  
III.EX    1,57          

TriedaZPRZDR
I.A 2,71
I.B 1,67
II.A 2,5
III.A 2,86
I.AN  
II.AN  
III.EX 2

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A2114637162
I.B1112404000
II.A1413703140
III.A400004020
I.AN400130000
II.AN000000000
III.EX700700000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A216037287,485105243,1093244,38
I.B111609146,271560141,82494,45
II.A143513250,932934209,5757941,36
III.A41076269,00611152,75465116,25
I.AN400,0000,0000,00
II.AN000,0000,0000,00
III.EX700,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB11(1/0)40,00%150,00%1 1   2,001
Nemecký jazykB19(5/4)44,64%947,22%9 252 3,009
Praktická časť odbornej zložky 10(6/4)           
Slovenský jazyk a literatúra 10(6/4)34,85%1048,58%10 28  2,8010
Teoretická časť odbornej zložky 10(6/4)     451 2,7010

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 10(6/4)55   1,5010

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A  
I.B  
II.A  
III.A  
I.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách 
II.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách 
III.EX  

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Inovácie v stavebníctve5 Ing. Michal Kormaník
Rozvoj tvorivosti17 Mgr. Gabriela Rohaľová
Tajomstvá mojej kuchyne0 Ing. Gabriela Muskolayová
Tradičná slovenská kuchyňa26 Mgr. Jana Gerčáková

Záver

Vypracoval: Ing. Jozef Goč

V Podolínci, 8. júla 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria