Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec
Adresa školyKláštorná 2, 065 03 Podolínec
Telefón+421 52 43 911 30
E-mailzastupca@slnet.sk
WWW stránkawww.soskh.sk
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula č. 13, 053 04 Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľIng. Jozef Goč052/4391130jozef.goc@slnet.sk
ZRŠMgr. Daniela Lizáková0907077298zastupca@slnet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaEva Soltišíková
pedagogickí zamestnanciMgr. Vjačeslava Sabová
 Bc. Peter Kačur
zástupcovia rodičovIng. Damian Pajer
 Irena Tišáková
 Veronika Pompová
zástupca zriaďovateľaDr.ICLic. Ján Stašák
 Ing. Michal Zamkovský
 Mgr. Róbert Režný
iní (mesto)Ing. Daniel Marhefka
zástupca žiakovBranislav Mamrilla

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK všeobecnovzdelávacích predmetov humanitnýchPaedDr. Eva Kyšeľová, PhD.RMK, SJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, OBN, RSK
PK všeobecnovzdelávacích predmetov prírodovedých a ekonomickýchIng. Ľubomíra KseňákováMAT, CHE, FYZ, INF, TEV, EKO, UCT, ADK, ZMT, MNZ, DDP, PRN, USP, PRX
PK pre odbory služieb - kuchárMgr. Jana GerčákováPVY, TEC, STO, TOB, OVY, CTC
PK pre odbory služieb - kaderník a kozmetikMgr. Gabriela RohaľováMTE, TEC, ODK, OVY, DER, ZDR
PK pre stavebno-stolárske odboryIng. Michal KormaníkODK, MTE, TEC, OVY, VBN, PRB, TZB, GSY

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 103

Počet tried: 7

Podrobnejšie informácie:

3668 H montér suchých stavieb 3 žiaci

3355 H stolár 6 žiakov

6445 H kuchár 41 žiakov

6456 H kaderník 11 žiakov

6445 K kuchár 7 žiakov

6446 K kozmetik 3 žiaci

6403 L podnikanie v remeslách a službách 30 žiakov


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A222
II.A182
III.A171
III.B12 
IV.B12 
I.AN22 
II.AN91
III.EX5 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 10 /4

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 2 /2

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 12 /5

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet 12/ 5 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 12/5 dievčat

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPCBIOCTOCVMCTBCTCCTSCTTCVCDEJDRTEKLEKO
I.A 2,43            3,06
II.A 2,83            3,76
III.A               
IV.B 3     2,4    3 2,7
I.AN2,333         2,22  3,22
II.AN2,314         2,08  3,15
III.EX               

TriedaEOREKRETEFYZGCRGEDGORGSYHOKHVYCHEINFIODKOCKCJ
I.A          2,88    
II.A          2,621,35   
III.A       3,33   1,56   
IV.B               
I.AN   2       1,44   
II.AN           2   
III.EX       4       

TriedaMNZMPCMVSMTSMKTMM2MRQMATMODMTEMSJNABNMLNANNAS
I.A       2,65 2,6     
II.A       2,65 2,18     
III.A               
IV.B       1,8 1     
I.AN2,78      2,33       
II.AN2,69      2,15       
III.EX         1,67     

TriedaNEJOBNOKDPRXODKOVYOSLDDPPVYPSSPČOZPRNPRAPRBPIB
I.A2,331,41  2,21,65  2,83      
II.A2,5   2,821,88  2,67      
III.A3   2,671,56  2,69      
IV.B3,251   1  1,86  3   
I.AN3,63  2,33   3,22   3,44   
II.AN1,5  2,54   3,23   3,08   
III.EX    21,4  1    2 

TriedaPSYRSKSVPPSPPPUREGRMKRUJSJLSLKSEVKMMSVYSPRSME
I.A      1,183,433,18    1,35 
II.A 2,54    2,472,863,29    1,41 
III.A 2,23    1,632,863,19    2,58 
IV.B      1 3,3    1,1 
I.AN 2,33    1,22 3,11      
II.AN 1,92    1,232,672,92      
III.EX 1,67             

TriedaSBNSTKSTOSRJSRZTAJTCKTZBTEATOBTPYTECTLOTEVTČOZ
I.A  3        2,24 1 
II.A  2,83        2,88 1,13 
III.A  2,77    3   2,63 1,47 
IV.B         1,86 2,2 1,11 
I.AN             1 
II.AN             1,46 
III.EX 32    4   1,6   

TriedaTCOTHUCTUCSUSPUZIVLKVLSVTOVBNZYAZEKZMTZRPZAR
I.A             1,42 
II.A         2,75     
III.A    2,94          
IV.B  3            
I.AN  3,11         2,78  
II.AN  2,92         2,92  
III.EX    2,2    1   1 

TriedaZPRZDR
I.A 2
II.A 3,29
III.A  
IV.B 2,67
I.AN  
II.AN  
III.EX 1

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A17151100220
II.A17101600320
III.A17111401380
IV.B1011800100
I.AN900900000
II.AN1305800000
III.EX500500000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A174180245,883838225,7634220,12
II.A174842284,824204247,2963837,53
III.A174452342,462997230,541455111,92
IV.B101873187,301799179,90747,40
I.AN9527131,7536390,7516441,00
II.AN13808202,00564141,0024461,00
III.EX500,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB15(3/2)44,32%534,00%5 212 3,005
Nemecký jazykB112(4/8)37,36%1243,75%12421312,5511
Ruský jazykB16(2/4)44,66%558,00%5 321 2,676
Slovenský jazyk a literatúra 23(9/14)44,23%2343,73%2335114 2,7023
Teoretická časť odbornej zložky 23(9/14)    1949 2,9123

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
I.A3355 H stolár, 6456 H kaderník, 6445 H kuchár
II.A3355 H stolár, 6456 H kaderník, 6445 H kuchár
III.A3668 H montér suchých stavieb, 6445 H kuchár
IV.B6445 K kuchár, 6446 K kozmetik
I.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách, 3659 L stavebníctvo
II.AN6403 L podnikanie v remeslách a službách
III.EX3668 H montér suchých stavieb, 6445 H kuchár, 6456 H kaderník

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP163
DPP00
Znížený úväzok01
ZPS10
Na dohodu10

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11314
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
spolu11314

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Práca s pedagogickými pracovníkmi na našej škole prebieha v troch rovinách:

1. profesionálno-odbornej

2. nábožensko-duchovnej

3. kultúrno-spoločenskej

Profesionálno-odborná rovina

V rámci profesionálneho rastu pedagogických pracovníkov sme vytvorili optimálne podmienky na štúdium všetkým pracovníkom, ktorí o štúdium prejavili záujem. Stimulačné je hlavne vyššie finančné ohodnotenie kvalifikovaných pracovníkov a trvalý pracovný pomer. Začínajúcim pedagogickým pracovníkom prostredníctvom uvádzania do praxe poskytujeme patričnú pedagogickú pomoc.

Okrem toho sa pedagógovia pravidelne zúčastňovali školení organizovaných MPC v Prešove, boli to školenia k maturitným skúškam, školenia v rámci predmetu, tematické školenia..., školenia výchovného poradcu a iné.

Nábožensko-duchovná rovina

V rámci duchovného rastu v spolupráci s rehoľou redemptoristov a farským úradom v Podolínci organizujeme pravidelné mesačné duchovné obnovy pre zamestnancov. Raz ročne organizujeme viacdňové duchovné cvičenia. V tomto školskom roku sme absolvovali dvojdňovú duchovnú obnovu (13. - 14. 04. 2018) v Gaboltove. Pravidelne raz do mesiaca máme sv. omšu, spájame to s významnými (prikázanými) cirkevnými sviatkami, v októbri sa zúčastňujeme mariánskych októbrových modlitieb ruženca a v pôstnom období krížových ciest. Slávime 15. marec ako školský odpust (výročie úmrtia patróna školy sv. Klementa Hofbauera) - aktivity pre žiakov (pobožnosť krížovej cesty, kvíz o KH, športové aktivity), toho roku tento deň pripadol na 18.3.2016.

Kultúrno-spoločenská rovina

Veľkú pozornosť venujeme kultúrno-spoločenskému životu pedagogických pracovníkov. Snažíme sa aj v tejto oblasti čo najviac tráviť čas s našimi žiakmi. V školskom roku 2016/2017 sme sa zúčastnili:

18.01.2018 odovzdávanie zelených stužiek - končiaci žiaci si pri slávnostnom akte - požehnanie zelených stužiek - preberú z rúk riaditeľa školy a triednych učiteľov symboly dospelosti

15.11.2017 cechovačky - prijímania nových žiakov do cechov

05.10. 2017 a 26.03.2018 divadelných predstavení, komédia Všetko najlepšie! a muzikál Nikola šuhaj

27.01.2018 Farského plesu organizovaného mestom Podolínec v spolupráci s našou školou

13.02.2018 posledného dňa fašiangov Maslenice, ruský sviatok pred obdobím pôstu, zorganizovali sme to pre milovníkov ruského jazyka, prišli žiaci so svojimi učiteľmi z okresu Stará Ľubovňa a Kežmarok, všetkých potešili veselými scénkami, básničkami i pesničkami

16.03. 2018 a 30.04.2018 kvízu O Klementovi... každoročný kvíz - meranie si síl, vedomostí


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška60
2.kvalifikačná skúška20
štúdium školského manažmentu10
špecializačné inovačné štúdium70
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne10
doplňujúce pedagogické40
vysokoškolské pedagogické90
vysokoškolské nepedagogické00

Aktivity a prezentácia na verejnosti

SOŠ sa v školskom roku 2017/2018 na verejnosti prejavila týmito aktivitami:

23.09. 2017 sme sa zúčastnili Zemiakarského jarmoku v Spišskej Belej, 10 žiakov reprezentovalo svojou prácou odbory kuchár, kozmetik a kaderník.

05.10.2017 sme navštívili DJZ Prešov, videli sme predstavenie komédiu Všetko najlepšie! v historickej budove

06.11. - 07.11. 2017 sme realizovali Duchovné cvičenia pre žiakov prvého ročníka v kláštore redemptoristov v Podolínci.

15.11.2017 sa uskutočnila Cechovačka, večierok prijímania nových žiakov do cechov.

08.01.2018 odovzdávanie zelených stužiek - končiaci žiaci si pri slávnostnom akte - požehnanie zelených stužiek - prebrali z rúk riaditeľa školy a triednych učiteľov symboly dospelosti.

27.01.2018 - končiaci žiaci (III.A a IV.B) z odboru kuchár realizovali 13. ročník farského plesu

13.02. 2018 sme organizovali Maslenicu, posledného dňa fašiangov , ruský sviatok pred obdobím pôstu, zorganizovali sme to pre milovníkov ruského jazyka, prišli žiaci so svojimi učiteľmi z okresu Stará Ľubovňa a Kežmarok, všetkých potešili veselými scénkami, básničkami i pesničkami

23.02.2018 sme zorganizovali Deň otvorených dverí. Táto akcia je určená verejnosti, predovšetkým deviatakom. Predchádza tomu nábor v základných školách, na ktorom žiakov okrem informácií o možnostiach štúdia, pozývame do priestorov SOŠ. Akcia sa stretla s mimoriadne priaznivým ohlasom nielen v Podolínci, ale aj v blízkom okolí, podľa prezenčnej listiny školu navštívilo cca 150 návštevníkov.

26.03.2018 sme navštívili DJZ Prešov, videli sme muzikál Nikola šuhaj v novej budove

16.03.2018 slávili sme deň patróna školy - Školský odpust, kvíz určený triednym kolektívom, pobyt v prírode a meste, súťažné úlohy sa pre zlé počasie preložili na 30.04.2018

Vzdelávacie akcie

Pravidelné školenia, akcie žiakov stavebno-stolárskych odborov, hlavné prepojenie s firmou Rigips.

Účasť na Spišskom zemiakarskom jarmoku

Návšteva ľadového domu na Hrebienku.

Návšteva DJZ v Prešove

Pravidelne organizujeme kurzy - Ochranu života a zdravia (jeseň - leto pre prvákov a druhákov) a povinný Kurz na ochranu života a zdravia (28. - 30.05.2018) pre žiakov tretích ročníkov s mimoriadne pestrým programom.

Lyžiarsky výcvikový kurz v Litmanovej (03.03.2018 - 09.03.2018) - 20 žiakov

Športovo-branný kurz v Chorvátsku, Sv. Filip i Jakov (08.06. - 17.06.2018)

Športové akcie

Pravidelne sa zúčastňujeme športových akcií organizovaných v regióne Stará Ľubovňa - futsal (24.10.2017), stolný tenis (16.11.2017), futbal, cezpoľný beh a pod; organizujeme školské súťaže - v hokeji v stolnom tenise a pod.

Iné

Spolupracujeme so samosprávnymi orgánmi mesta. V zimných mesiacoch poskytujeme mestu klzisko pre športové a rekreačné účely. V rámci odbornej praxe spolupracujeme s viacerými poskytovateľmi reštauračných a kaderníckych služieb. Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.

Nadštandardnú spoluprácu máme s Kúpeľami Vyšné Ružbachy, kde okrem odbornej praxe stolárov a montérov, v rámci environmentálnych aktivít pravidelne čistíme celý areál. Kúpele nám na oplátku poskytnú 3-4x do roka wellness pre žiakov i pedagógov

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 06.02. - 07.02. 2018

Druh inšpekcie: Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej odbornej školy v oblasti čitateľskej gramotnosti

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

Slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, dejepis, občianska náuka

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Škola sa nachádza v 3 budovách, v kláštore redemptoristov, v budove prenajatej od fy. Polyform a budove určenej pre odborný výcvik na Námestí Mariánskom, ktorej správcom je Propopulo. Škola má uzavreté nájomné zmluvy s vlastníkmi budov. V týchto budovách sa nachádzajú tieto učebne:

odborné učebne - 3 (2 počítačové, 1 cvičná kuchynka pre odbor kuchár)

8 tried

pracoviská odborného výcviku - 7 (stolárska dielňa strojová, ručná, dielňa pre odbor MSS, kadernícky salón - horný, kadernícky salón - dolný, kozmetický salón a školský bufet)

telocvičňa - škola nemá vlastnú telocvičňu, vyučovanie prebieha v malej cvičebni v kláštore redemptoristov, v prenajatých v priestoroch - telocvičňa ZŠ v Podolínci, v šklskej posilňovni a na asfaltovom ihrisku v areáli kláštora

Priestorové podmienky sú postačujúce, okrem telocvične, ktorá nám veľmi chýba. Momentálne máme po všetkých stránkach vyhovujúce priestory.

Budova kláštora:

V budove kláštora využívame len športoviská (telocvičňu a vonkajšie ihrisko) a priestory pre odborný výcvik v odbore kuchár (školský bufet).

Budova fy. Polyform:

Je to naša hlavná školská budova. Prebieha v nej celé teoretické vyučovanie, nachádzajú sa v nej aj priestory ekonomického úseku, zborovne, kancelárie zástupkyne školy, knižnice, výchovného poradcu, spoločenskej miestnosti pre žiakov, školskej kaplnky, vrátnica a miestnosť pre upravovačky a práčovňa, sklad učebníc a kabinety. Školskú jedáleň nemáme, ale stravujeme sa v školskej jedálni ŠZŠI vedľa v kláštore redemptoristov.

Budova na Námestí Mariánskom:

V budove sa nachádzajú predovšetkým priestory pre odborný výcvik a to dolný a horný kadernícky salón, kozmetický salón, stolárska dielňa a v priľahlom priestore dielňa pre odbor montér suchých stavieb.

Tu sa nachádza aj priestor na TV a to posilňovňa s priľahlým priestorom pre stolný tenis a sklad lyží.

Materiálno technické podmienky:

učebné pomôcky - nemáme dostatok učebných pomôcok na vyučovanie odborných predmetov, v rámci finančných možností sa priebežne dokupujú prevažne z prostriedkov neinvestičného fondu Študentka.

didaktická technika - v posledných rokoch sme urobili veľký krok smerom dopredu v tejto oblasti. Vo všetkých učebniach sú na pevno zabudované dataprojektory a k ním príslušná inštalácia. Taktiež každá učiteľ má svoj vlastný notebook. Väčšinu z didaktickej techniky sme zakúpili z darov Študentka n.f..

knižnica - zrušili sme, zmenili sme na sklad odbornej literatúry

informačná technika - momentálne máme k dispozícii 2 počítačové učebne, čo plne postačuje naším potrebám. Všetky priestory používané na teoretické vyučovanie sú pokryté wi-fi signálom. Máme zavedený internet aj do všetkých prevádzok odbornej praxe.

Materiálno technické vybavenie jednotlivých stredísk praktického vyučovania je na dobrej úrovni, aj keď sú tam ešte rezervy. Vybavenie sa postupne dopĺňa podľa potreby a finančných možností.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Na základe normatívneho financovania bol na rok 2017 pridelený normatív na školu 326 787 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Za vzdelávacie poukazy nám bolo zriaďovateľom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 137 €, z toho 434 € na mzdy a 1 703 € na učebné pomôcky

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Produktívne práce žiakov boli ohodnotené finančnými prostriedkami vo výške 6 961 €, prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok a materiálu, ale aj na rekonštrukčné práce

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Na realizáciu lyžiarskeho výcvikového kurzu sme dostali 3 412 €.

Študentka n.f. poskytla SOŠ finančné prostriedky vo výške 2 553 €, tieto prostriedky boli použité hlavne na rekonštrukčné práce, platbu energií

Finančné zdroje momentálne sú postačujúce na prevádzku školy. Máme síce veľké rezervy v príjmovej oblasti a to predovšetkým v nízkej naplnenosti niektorých tried ( menší počet žiakov = menší príspevok ) nakoľko niektoré odbory sa nám posledné roky nedarí napĺňať podľa našich predstáv. Dostatok finančných prostriedkov je možné zabezpečiť jedine zvyšovaním kvality školy a tak zabezpečiť dostatočný počet žiakov.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Cieľ, ktorý si určila škola v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

• V oblasti personálnej práce sme mali úlohu pokračovať v nastúpenom trende stáleho cieľavedomého zvyšovania kvalifikácie všetkých zamestnancov, hlavne umožnením, respektíve sprostredkovaním ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

• V oblasti teoretického vyučovania sme zvýšenou kontrolou zabezpečili monitorovanie odbornej výučby predovšetkým maturitných predmetov.

• V oblasti materiálno - technického vybavenia sme v uplynulom roku urobili veľký krok vpred, jednotlivé zlepšenia v tejto oblasti sú v tejto správe popísané v predchádzajúcom texte.

• V tomto školskom roku sme sa zamerali na humanizáciu vyučovania s poukázaním hlavne na vzájomnú úctu, toleranciu jednak medzi žiakmi, ale aj vo vzťahu učiteľ - žiak a opačne. Boli vykonané na danú tému viaceré besedy .

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Naša škola pôsobí ako neštátny subjekt na poli odborného vzdelávania, čím má možnosť ponúknuť žiakom okrem odborných vedomostí aj duchovnú formáciu. Tým, že sme počtom žiakov malá škola, snažíme sa vytvárať neformálne prostredie pre žiakov, v ktorom by sa dobre cítili, čo je dobrým predpokladom pre pozitívny vývoj žiakov. Snažíme sa zamerať predovšetkým na odbornosť vo vyučovaní odborného výcviku a odbornej praxe, aby sme našich absolventov pripravili pre praktický život. Našou silnou stránkou sú dobré výsledky predovšetkým v posledných dvoch rokov odbore stolár, kde sa pravidelne zúčastňujeme na súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou a obsadzujeme popredné miesta. Úspešne pokračujeme v nadviazanej spolupráci s Rakúskom, čiže po nemecky hovoriacou krajinou, v priebehu roka sa 2-mesačného pobytu zúčastňujú 3 - 4 žiaci, pracujú v čínskej reštaurácii vo Welse. V tomto školskom roku v spolupráci pokračujeme.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky:

Slabou stránkou našej školy je, že nemáme zatiaľ vytvorené podmienky na niektoré aktivity napríklad športové, z čoho vyplýva aj slabšie výsledky v konfrontácii s ostatnými školami. Mení sa aj potenciál a možnosti žiakov, žiaci prestávajú mať prirodzený záujem o vyučovanie. Musíme popracovať na vhodnejších metódach motivácie a zapájať žiakov do súťaží, akcií, ktoré podporia ich zvedavosť a záujem.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Pravidelne sledujeme zamestnanosť našich absolventov, a to hlavne vyžiadaním údajov z úradov práce o evidencii našich absolventov. Inú možnosť spätnej väzby nemáme. Naši absolventi sa pravidelne dobre zamestnávajú . Negatívny jav je ten, že veľká časť sa zamestnáva mimo svoj odbor, v ktorom sa vyučili. Príčiny sú rôzne, hlavnou príčinou sú nízke zárobky absolventov v týchto profesiách. Aj keď my nepripravujeme našich absolventov na štúdium na vysokých školách, v poslednej dobe cca 20 % absolventov nadstavbových maturitných odborov si dáva prihlášku na štúdium na vysokých školách. Informácie o ich prijatí, resp. ďalšom štúdiu máme len sporadické.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Inovácie v stavebníctve11 Ing. Michal Kormaník
Rozvoj tvorivosti15 Mgr. Gabriela Rohaľová
Tajomstvá mojej kuchyne23 Ing. Gabriela Muskolayová
Tradičná slovenská kuchyňa10 Mgr. Jana Gerčáková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi (odstrániť problém nepravidelnej dochádzky žiakov na vyučovanie). Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy (www.soskh.sk). Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Chceme zorganizovať otvorené dni pre rodičov, aby mali možnosť vidieť svoje dieťa vo všedné dni pri práci - odborný výcvik (s poskytnutím služieb aj iných študijných a učebných odborov - kadernícke, kozmetické služby), v triede pri vyučovaní.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi - žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.

Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.

Aktívne spolupracujeme v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu aj s inými partnermi, napr. Odborným učilišťom sv. Klementa Hofbauera a Špeciálnou školou internátnou sv. Klementa Hofbauera v Podolínci - vzájomné kultúrne podujatia, športové aktivity, sväté omše, duchovné obnovy, miestnou základnou školou - hlavne v odovzdávaní skúseností vzájomnej spolupráce pedagógov, vzájomná pomoc pri oprave a rekonštrukcií objektov, poskytnutie športových zariadení, spoločné geograficko-kultúrne dni, rehoľou redemptoristov - organizácia duchovných cvičení pre pedagógov i žiakov, duchovné obnovy, sväté omše, rôzne historicko-zemepisné výlety, s miestnym farským úradom máme vynikajúce vzťahy, spoločné aktivity v duchovnej oblasti, návštevy rôznych kultúrnych podujatí, organizácie výstav a dní otvorených dverí, takisto aj s mestským úradom a primátorom mesta, s okolitými strednými školami - výmena pedagógov pri maturitných a záverečných skúškach, požičiavanie učebníc, študijných materiálov, organizovanie exkurzií.

A na záver, našimi nenahraditeľnými partnermi pri výchovno-vzdelávacom procese sú aj KŠÚ, ŠPÚ, MPC v Prešove či KPPP v Prešove, udržiavame kontakt aj s pedagogicko-psychologickou poradňou v Starej Ľubovni.

Záver

Vypracoval: Ing. Jozef Goč

V Podolínci, 03.09.2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.08.2018

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie

s c h v á l i ť

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec za školský rok 2017/2018

.........................................................

Eva Soltišíková

predseda Rady školy

pri SOŠ sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

s ch v a ľ u j e/ n e s ch v a ľ u j e

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach

v SOŠ sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec za školský rok 2017/2018

..................................................................

PaedDr. Maroš Labuda, riaditeľ DŠÚ

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria