Navigácia

Montér suchých stavieb Stolár Kaderník Kuchár

Učebné odbory

Montér suchých stavieb

Názov školského vzdelávacieho programu: Staviteľstvo

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu: 36 Staviteľstvo, geodézia a kartografia

Kód a názov učebného odboru: 3668 H montér suchých stavieb (od septembra 2012), 3668 2 montér suchých stavieb

Stupeň vzdelania: Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných škôl

Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania: Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii: Výučný list

Možnosti pracovného uplatnenia: Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych a súkromných podnikoch, samostatný podnikateľ v jednotlivých profesiách zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných

Možnosti ďalšieho štúdia: Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov (3659 L stavebníctvo, 6403 L podnikanie v remeslách a službách). Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov

 

Charakteristika vzdelávacieho programu (profil absolventa): Cieľom stavebných učebných odborov je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných odborníkov pre oblasť stavebníctva, ktorého dôležitou súčasťou je aj ochrana a tvorba životného prostredia.

           Štátny vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach v celom odvetví stavebníctva. Sú to základné odborné činnosti v oblasti hlavnej a pridruženej stavebnej výroby pri výrobe stavieb, ich údržbe a rekonštrukcii, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve.

             Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných  i malých podnikov aj pre živnosť, prípadne samostatné podnikanie.

           Nevyhnutnou súčasťou teoretickej a praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, hygiena práce a ochrana pred požiarom.

            V teoretickej príprave v triedach a odborných učebniach žiaci získajú základné teoretické poznatky, vždy však v súvise s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím:

  • čítanie stavebných výkresov
  • SDK priečky, podhľady
  • zatepľovanie budov
  • murárske a omietkarské práce
  • obklady, dlažby (vonkajšie, vnútorné)
  • suché omietky- debnenie, vystužovanie stavebných konštrukcií

             V odbornom výcviku sa utvárajú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením majstrov odbornej výchovy, rozvíjajú a uplatňujú sa v samostatnej práci žiakov pod kontrolou majstrov odbornej výchovy.

              Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia odborného výcviku priamo na pracoviskách.

   

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
    Kláštorná 2, 065 03 Podolínec
  • +421 52 43 911 30

Fotogaléria